ویروس کرونا می تواند سبب بیماری های جدی و گاهی مرگ آور شود. برای بیماری کرونا هیچ درمانی وجود ندارد با پیشگیری های جدی و صحیح می توانید با خود و دیگران را از ابتلا به این بیماری مصون کنید.