با حکم مدیرعامل محترم بیمارستان، جناب آقای دکتر مجتبی سیف به سمت مدیر داخلی بیمارستان فوق تخصصی بهمن منصوب شد.