در راستاي حفظ و ارتقاء سطح ايمني بيمارستان بهمن و با توجه به اهميت برگزاري مانورهاي آموزشي، واحد بهداشت حرفه اي اين مركز با همكاري ستاد بحران منطقه 2 كلاس آموزشي" واكنش در شرايط اضطرار و كارگاه عملي چادر زني حين بحران مورخ 987/05/27 در بيمارستان بهمن برگزار گرديد.

در كارگاه تئوري سركار خانم مشگل گشا از ستاد بحران منطقه 2 در خصوص واكنش در شرايط اضطرار و تخليه اضطراري نكاتي را ارائه نمودند. در ادامه جهت آموزش عملي چادر زني حين بحران، كاركنان در محل اسكان امن اين مركز مستقر و با راهنمايي آقاي سبز اندام (نماينده محترم ستاد بحران منطقه 2 ) و خانم فرهمند (دبير كميته مديريت خطر حوادث و بلايا) اقدام به برپايي چادر نمودند.