«بسیج ملی کنترل فشارخون بالا» با هدف افزایش شناسایی و کنترل بیماری فشارخون بالا  از تاريخ ١٣٩٨/٠٣/١٨ لغايت ١٣٩٨/٠٤/١٥در پايگاههاي بيمارستان بهمن به فعال خواهد بود