بيمارستان بهمن به مناسبت هفته ملي مبارزه با سرطان  1 الي 7 بهمن  97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود: