پايگاه آموزش همگاني در خصوص پيشگيري از آسيب هاي ناشي از زلزله به مناسبت روز ايمني در برابر زلزله مورخ 97/10/05 در لابي بيمارستان برگزار گرديد .