بيمارستان بهمن به مناسبت هفته بسيج ملي مصرف نمك يددار تصفيه شده اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود:

  • تهيه پكيج هاي آموزشي و توزيع ميان مراجعين از طريق واحد ارتقاء سلامت
  • برپايي پايگاه آموزش همگاني با حضور كارشناس تغذيه و كارشناس پرستاري در لابي بيمارستان با هدف ارتقاء آگاهي مراجعين در خصوص استفاده از نمك يددار تصفيه شده همراه با كنترل فشار خون رايگان مورخ 97/9/25
  • برپايي سمينار آموزشي جهت مادران باردار در خصوص پيشگيري از كم كاري تيروئيد در نوزادان و تغذيه سالم دوران بارداري در خصوص ميزان استفاده از يد مورخ 97/9/24
  • اطلاع رساني آدرس كتابخانه ديجيتال دفتر بهبود تغذيه به كليه مراجعينbehdasht.gov.ir .