سوپروايزر ارتقاء سلامت با همكاري سوپروايزر كنترل عفونت به مناسبت روز حمايت از بيماران كليوي ضمن بازديد از بخش دياليز با اهداء گل و بسته هاي آموزشي از بيماران بستري در اين بخش عيادت نمودند.