بازدید مدیریت ایمنی از بخش ICU.G

در تاریخ 97/09/12

در جهت ارتقاء سلامت و ایمنی بیماران