برگزاری کنفرانس آندومتریوز، میوم و بارداری در بیمارستان بهمن مورخ 97/09/08