توموربورد HPV توسط انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ 10  آبان ماه سال 97 درسالن همايش بيمارستان با سخنراني پروفسور پرويز هنجني( استاد بين المللي سرطان هاي زنان( و  اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، آسيب شناسي، راديوتراپي، عفوني، آزمايشگاه و ... با  حداكثر 3 امتياز بازآموزي و حضور حدود 118 نفر شركت كننده  برگزار گرديد.