سمينار آموزشي ارتباط موثر مورخ 97/08/09 با سخنراني جناب آقاي دكتر عابدي براي كليه كاركنان در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن برگزار گرديد.