كارگاه آموزشي با عنوان گايدلاين معاينات شغلي براي كارشناسان بهداشت حرفه اي بيمارستانهاي تحت پوشش مركز بهداشت شمال غرب در تاريخ 97/07/28 از ساعت 08:30 الي 12:00 در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن برگزار گرديد.