مانور عملياتي آتش نشاني و نجات مصدومين روز جمعه مورخ 97/06/16 راس ساعت 10 صبح با همكاري پرسنل ايستگاه 25 آتش نشاني،مديريت بحران منطقه 2،اعضاء چارت بحران بيمارستان بهمن و واحدهاي امدادي سازمان هاي مربوطه برگزار گرديد.

اين مانور بر اساس ارزيابي ريسك حريق بيمارستان و مطابق با سناريوي فرضي از پيش تعيين شده توسط ستاد مديريت بحران منطقه 2 انجام گرديد كه شامل عمليات اطفاء و نجات مصدومين بوسيله نردبان هيدروليكي از طريق پشت بام بود.

ارتقاء آگاهي كاركنان در شرايط مواجه با حريق و هماهنگي بيشتر با سازمان هاي امدادي منطقه از اهداف اين مانور مي باشد كه بطور ساليانه در بيمارستان بهمن برگزار مي گردد.