برگزاري پايگاه آموزش همگاني به مناسبت هفته ارتقاء سلامت جوانان، روز يكشنبه مورخ 97/05/28 از ساعت 10 الي 12 در لابي بيمارستان بهمن