بيمارستان بهمن در نظر دارد به مناسبت هفته جهاني سلامت مردان از تاريخ 24 لغايت 31 خرداد 97 اقدام به توزيع كتابچه آموزشي سلامت مردان به صورت رايگان در واحد ارتقاء سلامت / آموزش همگاني مي‌نمايد.