بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني بدون دخانيات 5 الي 11 خرداد 97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود:

 برگزاري سمينار آموزشي با موضوع بيماري‌هاي ريوي و گروه هدف عموم جامعه مورخ 97/03/08 از ساعت 11 الي 13

برگزاري پايگاه عمومي در لابي بيمارستان با موضوع آشنايي با بيماري‌هاي ريوي و مضرات سيگار مورخ 97/03/10 به همراه كنترل فشار خون رايگان و توزيع بسته‌هاي آموزشي / پمفلت ميان مراجعين