سمينار حذف هپاتيت C، در بيمارستان بهمن ،توسط مركز بهداشت شمال غرب ،باهمكاري معاونت بهداشتي مورخ ٩٧/٠٢/١٧ ساعت ٨ صبح برگزار گرديد .

در اين سمينار جناب آقاي دكتر رمضاني رئيس اداره هپاتيت وزارت بهداشت درخصوص تازه هاي هپاتيت B و C و جناب آقاي دكتر گل محمدي مدير گروه محترم بيماريهاي معاونت بهداشتي درخصوص اهميت برنامه حذف هپاتيت C صحبت نمودندو درانتهاي سمينار خانم دكتر نوربخش درخصوص بسته آموزشي هپاتيت SHEP سخنراني نمودند.