تبريك سال نو توسط مدير عامل و مديران محترم بيمارستان به پرسنل و بيماران با تقديم گل