كنفرانس علمي با موضوع " CPR پيشرفته " در روز پنجشنبه مورخ 28  دي ماه سال 96 با سخنراني اساتيد ارجمند متخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه و پزشكي قانوني با حداكثر 5/3 امتياز بازآموزي و حضور حدود 130 نفر شركت كننده، درسالن همايش بيمارستان برگزار گرديد.