كنفرانس علمي با موضوع "ارائه آخرين مطالب از كنگره HPV در آمستردام" توسط انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ 2  آذر ماه سال 96 با سخنراني اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، آسيب شناسي،... با حداكثر 3 امتياز بازآموزي و حضور حدود 106 نفر شركت كننده، درسالن همايش بيمارستان برگزار گرديد.