مصادف با ۵ شهریور زادروز دانشمند ايراني محمد زکریای رازی و روز داروساز و همزمان با روز كارمند و آغاز هفته دولت جشن باشكوهي با حضور مديرعامل محترم بيمارستان، مدير محترم  داروخانه و كليه پرسنل شاغل در بيمارستان برپا گرديد.

در اين جشن با سخنراني جناب آقاي دكتر شيباني، مدير محترم داروخانه، جناب آقاي دكتر محور رياست محترم بيمارستان، اجراي ارزشمند آقاي حسام ناصري، گروه نوازندگان سنتي و اجراي برنامه هاي شاد، از كارمندان شاغل در تمامي بخش هاي بيمارستان تقدير به عمل آمد.

در پايان مراسم كارمندان نمونه سال 96 بيمارستان و داروخانه معرفي و با لوح تقدير و هداياي ويژه از ايشان تقدي شد.